Tag: snowflake

Bitesize Finance: ทําความเข้าใจกับ Tech Rally ในสหรัฐ เเละวิเคราะห์โอกาสการลงทุนของประเทศไทย

เราได้กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว หลังจากสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิดได้กระจายไปทั่วโลก ทําให้นักลงทุนและสื่อต่าง ๆ ต้องดิ้นรน เพื่อทําความเข้าใจกับการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ามกลางฉากหลังของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ เมื่อเดือนที่แล้ว Fed (ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา) ประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างน้อยจนถึงปพ.ศ. 2566 ซึ่งจากการประกาศฉบับนี้เอง จึงเป็นการยืนยันแล้วว่าการระบาดของโรค โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของโลกอย่างไร อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อ ด้านเทคโนโลยีก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงเวลาหนึงเท่านั้น ...

Read more

July 9, 2024

DAILY BITES